Publikacje

sMonografie / Books

 • Powiernictwo w prawie polskim na tle porównawczym, Zakamycze, Kraków 2005, 352 s.
 • Umowy w administracji. Studium cywilnoprawne, Difin, Warszawa 2013, 162 s. LINK (omówienie M. Jędrzejczak, SPP 4/2013, s. 205 – 207, artykuł recenzyjny R. Szczepaniak, KPP 2/2015, s. 359 – 379)

Współautorstwo podręczników / co-authored textbooks

 • Zobowiązania – część ogólna, W: E. Knosala, M. Baron – Wiaterek (red), Podstawy prawa dla studentów zarzą…dzania, Gliwice 2005,  s. 131 – 169 .
 •  Mienie samorządowe, W: E. Knosala, M. Baron – Wiaterk, L. Zacharko (red), Ustrój samorządu regionalnego i lokalnego, Gliwice 2009,
 • Wprowadzenie do prawa cywilnego,  W: P. Stec, M. Załucki (red.), Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji, Warszawa 2010, s. 20 – 75. (wydanie 2-gie 2011)
 •  Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej, (współaut. J. R. Antoniuk), W: P.Stec (red.), Ochrona własności intelektualnej. Zarys wykładu, Bydgoszcz – Gliwice – Opole 2011, s. 13 – 39.
 • Prawo autorskie,  W: P.Stec (red.), Ochrona własności intelektualnej. Zarys wykładu, Bydg0szcz – Gliwice – Opole 2011, s.  40 – 66.
 • Tworzenie prawa w warunkach względnej symetrii potencjału stron relacji (model: sprzedawca–nabywca), W: P. Chmielnicki (red.), Pochodzenie, tworzenie i źródła prawa, Warszawa 2014, s. 187 – 194.
 • Tworzenie prawa w warunkach asymetrii potencjału stron relacji i minimalnego przymusu faktycznego dotyczącego przystąpienia do relacji (model: bank–klient) (Piotr Stec), W: P. Chmielnicki (red.), Pochodzenie, tworzenie i źródła prawa, Warszawa 2014, s. 213 -216.
 • Posiadanie, W: P. Stec, M. Załucki, Prawo prywatne w przykładach i zadaniach, Difin, Warszawa 2014, s. 114 – 123, r rec. M. Krzymuski, portal Pol – Int Polenstudien.Interdisziplinär Fachinformation und internationaler Austausch

Komentarze/Commentaries co-authorship

 •  B. Kaczmarek – Templin, D. Szostek, P. Stec (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz, Warszawa 2014
 • M. Załucki (red), Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012, Warszawa 2015

Rozdziały w monografiach / Book chapters

 • Reprivatisation of Nationalised Property in Poland, (in:) E. Cooke (ed.): Modern Studies in Property Law, vol. 1: Property 2000, Hart Publishing, Oxford 2001, s. 357-371.
 • Fiducia in an Emerging Economy,(in:) E. Cooke (ed.): Modern Studies in Property Law, vol. 2, Hart Publishing, Oxford 2003, s. 43 – 56.
 • Lokalne i regionalne organizacje turystyczne jako stowarzyszenia szczególnego rodzaju, J. Raciborski, P. Cybula (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Sucha Beskidzka – Kraków 2008, s. 356 – 377.
 • Umowy w administracji publicznej a zasada autonomii woli stron, w: M. Thorz, E. Halavach (red.), W kierunku sprawnego państwa Publiczno prawne instrumenty kształtowania polityki społecznej i gospodarczej, Częstochowa 2008.
 • Modele fundacji w Polsce – propozycje reformy, W: M. Arczewska (red), Rola i modele fundacji w Polsce i Europie, Warszawa 2009, s. 197 – 214. PDF
 • Dobra niematerialne – kryteria wyodrębnienia, W: P. Stec (red.): Własność intelektualna w przedsiębiorstwie. Wybrane problemy prawne i ekonomiczne, Gliwice 2010, s. 21 – 36.
 • Wpływ Karty Praw Podstawowych na prawo własności intelektualnej, W: M. Thorz (red.), Karta Praw Podstawowych UE. Polityka – Etyka – Prawo, Częstochowa 2009 (2010), s. 49 – 62.
 • Czy potrzebna jest reglamentacja działalności gospodarczej w zakresie organizacji i prowadzenia aukcji dzieł sztuki?, W: W. Kowalski, K. Zalasińska (red.), Rynek sztuki. Aspekty prawne, Warszawa 2011, s. 82 – 93.
 • Public Private Partnership between Private and Public Law. A Polish view, W: J. Ziekow (Hrsg.),  Wandel der Staatlichkeit und wieder zurück? Die Einbeziehung Privater in die Erfüllung öffentlicher Aufgaben (Public Private Partnership) in/nach der Weltwirtschaftskrise, Baden  – Baden 2011.  s. 199 – 214.
 • Problem likwidacji skutków II wojny światowej w zakresie dóbr kultury i archiwaliów w stosunkach polsko – niemieckich w świetle Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, W: W. Góralski (red.), Przełom i wyzwanie. XX lat polsko – niemieckiwgo traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, 1991 – 2011, Warszawa 2011, s. 393 – 417.
  • Das Problem der Beseitigung der Auswirkungen des 2. Weltkrieges im Bereich der Kulturguter und Archivalien in den deutsch – polnischen Beziehungen im Lichte des Vertrags uber gute Nachbarschaft und freundliche Zusammenarbeit, In: W. Góralski (Hsg.), Historischer Umbruch und Herausforderung fur die Zukunft. Der deutsch – polnische Vertrag uber gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit vom 17. Juni 1991. Ein Ruckblick nach zwei Jahrzehnten, Warschau 20111, s. 381 – 408.
  • The Problem of Restitution of Cultural Goods and Archival Records in Light of the Treaty on Good Neighbourliness and Friendly Cooperation, In: W. Góralski (Ed.), Breakthrough and Challenges. 20 Years of Polish – German Treaty on Good Neighbourliness and Friendly Relations, Warsaw 2011,  s. 339 – 362.
 • Implementation of the Services Directive in Poland. (in:) U. Stelkens, W. Weiß, Wolfgang; M. Mirschberger (Eds.), The Implementation of the EU Services DirectiveTransposition, Problems and Strategies, T.M.C. Asser Press, Hague 2012, s. 475 – 492 (współautor: P. Malinowski).
 • Działalność gospodarcza kościołów i związków wyznaniowych, W: D. Walencik, M. Worbs (red), Finansowanie związków wyznaniowych w krajach niemieckojęzycznych i w Polsce, Opole 2012, s. 173 – 194.
 • Odszkodowanie z tytułu zwrotu dobra kultury w konwencji UNESCO z 1970 r., konwencji UNIDROIT z 1995 r. oraz dyrektywie 93/7/EWG, W: J. Pisuliński, P. Tereszkiewicz, F. Zoll (red.), Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, Warszawa 2012, s. 247 – 268.
 • Wpływ tzw. uwłaszczenia uczonych na komercjalizację wyników badań naukowych.  Uwagi na gruncie projektu nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym  (W:) A. Karbownik (red.) Paradygmat sieciowy:wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. , Gliwice 2013, s. 432 – 455.
 • Zadania dwelopera i nabywców w ramach spółki komandytowo – akcyjnej, W: P. Chmielnicki (red.), Nabycie lokalu lub domu od dewelopera. Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, Warszawa 2014, s. 359 – 363.
 • Postępowanie w sprawach zwrotu dóbr kultury wywiezionych nielegalnie z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej – zagadnienia wybrane, W: K. Zeidler (red), Prawo ochrony zabytków, Warszawa – Gdańsk 2014, s.395 – 406.
 • Kodeks cywilny – między dekodyfikacją a rekodyfikacją, W: P. Stec, M. Załucki (red.), 50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, Warszawa 2015, s. 25 – 43.
 • Kolekcja jako przedmiot obrotu cywilnoprawnego, W: P. Stec, P.P. Maniurka (red.), Kolekcje i zbiory muzealne. Problematyka prawna, Opole 2015, s. 79 – 95.
 • Wpływ ewaluacji jednostek naukowych na nauki prawne, Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustatis : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Włodzimierzowi Kaczorowskiemu / pod redakcją Ewy Kozerskiej, Marka Maciejewskiego, Piotra Steca, Opole 2015, s. 733 – 754.
 • Cases 1 – 12 (co-author, Poland), In: S. Martin Santisebastian, P. Sparkes (eds.), Protection of Immovables in European Legal Systems, Cambridge University Press, Cambridge 2015, pp. 67-467.

Redakcja monografii, podręczników i prac zbiorowych / Book editorship

 • S. Dolata, P. Stec, M. Urbaniec (red), Partnerstwo publiczno – prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego, Częstochowa 2009.
 • P. Stec, M. Załucki (red), Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji, Warszawa 2010.
 • P. Stec (red), Własność intelektualna w przedsiębiorstwie. Wybrane problemy prawne i ekonomiczne, Gliwice 2010.
 • P. Stec (red.), Ochrona własności intelektualnej. Zarys wykładu, Bydgoszcz – Gliwice – Opole 2011.
 • P. Stec, M. Załucki (red.), 50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, Warszawa 2015.
 • P. Stec, P.P. Maniurka (red.), Kolekcje i zbiory muzealne. Problematyka prawna, Opole 2015, s.

Artykuły. Studia / Published papers

 • Kontrola eksportu dóbr kultury w prawie francuskim, Ochrona Zabytków 2/1997, s. 110-115. Abs.
 • Odpowiedzialność‡ domu aukcyjnego za wady fizyczne dziela sztuki , Przeglad Prawa Handlowego 11/1997, s. 9 – 15.
 • Ochrona prawna nabywcy na licytacji, Art&Business 12/1999 .
 • Droit de suite w przededniu europejskiej harmonizacji, Przeglad Prawa Handlowego 2/2001, s.23-32.
 • Umowa depozytu programu komputerowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, z. 16, 2003 r., s. 128 – 154.
 • O anglosaskim i kontynentalnym pojmowaniu powiernictwa, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, t. 1, 2003, s. 7-27. PDF
 • Patentowanie sposobów prowadzenia działalności gospodarczej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie z. 24, 2004, s. 169 – 177
 • Rzeczowe zabezpieczenia wierzytelności a prawa na dobrach niematerialnych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 4/2004, s. 14-22.
 • Pozycja prawna domu aukcyjnego w prawie wybranych państw europejskich, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, t. 2, 2004, s. 5-37. PDF
 • Możliwości uznania w świetle przepisów prawa spółek prawa handlowego za organizacje pozarządowe (współaut. M.Arczewska), Trzeci Sektor 3/2005, s. 90 – 97
 • Spółki prawa handlowego nie powinny mieć‡ możliwości uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego,(współaut. M.Arczewska), Analizy i Opinie Instytutu Spraw Publicznych, Nr 35 – kwiecień 2005, 8 ss. PDF
 • Konwencja haska w sprawie prawa właściwego dla trustów, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, t. 3, 2005, s. 85 – 105 PDF
 • Skutki udzielenia przez licencjodawcę™ licencji z naruszeniem klauzuli wylaczności wynikającej z umowy licencyjnej, Radca Prawny 4/2005, s. 80 – 88.
 • Dobra niematerialne w postępowaniu upadlościowym,(w:) M. Nowak (red.),Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały,Wyd. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A. F. Modrzewskiego, Kraków 2005, s. 135 – 141
 • Projekt dyrektywy w sprawie wynalazków realizowanych za pomocą… komputera, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, z. 33, 2005 r, s. 33 – 54
 • Szczególne uprawnienia muzeów rejestrowanych w zakresie obrotu dziełami sztuki, Muzealnictwo, t. 46, 2005 r, s. 182 – 189.
 • Innowacje jako przedmiot regulacji prawnej, (w:) G. Łaszczyca (red.), Roczniki Administracji i Prawa, t. VI, r. 2005, Sosnowiec 2007, s. 143 – 156. PDF
 • Komercjalizacja muzealiów, Muzealnictwo, t. 47, 2006 r., s. 214 – 223.PDF
 • Cywilnoprawna ochrona informacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Ślą…skiej, seria Organizacja i Zarządzanie, z. 37, 2006 r, s. 205 – 216
 • Zasady i funkcje odpowiedzialności z tytułu naruszenia właasnosci intelektualnej, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2/2007, s. 429 – 467.
 • Uczelnia jako podmiot praw na dobrach niematerialnych, Państwo i Prawo 1/2008, s. 46 – 58.
 • Pojęcie i zakres domeny publicznej w prawie polskim, Przegląd Sądowy 4/2008, s. 45 – 64.
 • Komercjalizacja wyników prac naukowo – badawczych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie 44, 2008 r.
 • Prawo autorskie a niektóre przejawy sztuki współczesnej, Opolskie Studia Administracyjno – Prawne, Opole 2009.
 • Odpowiedzialność władzy publicznej za odmowę przeprowadzenia aborcji, (w:) T. Biernat (red.), Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, Kraków 2009, s. 73 – 88.
 • Loterie charytatywne – praktyka polska, Prawo Europejskie w Praktyce 3/2010, s. 63 – 73.
 • Zwrot dóbr kultury wywiezionych bezprawnie z terytorium UE, Prawo Europejskie w Praktyce 7-8/2010
 • Nierzetelne praktyki aukcyjne i środki ich zwalczania w wybranych obcych systemach prawnych, Opolskie Studia Administracyjno – Prawne t. VIII, 2011, s. 79 – 102
 • Rewindykacja nieruchomości osób prawnych Kościoła Katolickiego w postępowaniu przed sądami powszechnymi (współautor: D. Walencik), Przegląd Prawa Wyznaniowego, t. 3, 2011 r., s. 23 – 50
 • Prawo trzeciego sektora – stan obecny i perspektywy reformy, Trzeci Sektor, nr 26 – wiosna 2012, s. 67 – 75
 • Dyrektywa 93/7/EWG z perspektywy dwóch dekad funkcjonowania, Santander Law and Culture Law Review 1/2015 DOI 10.4467/2450050XSR.15.003.3771
 • Odpowiedzialność za wady dzieła sztuki po nowelizacji Kodeksu cywilnego, Santander Law and Culture Law Review (współaut. J. Kozińska 60%) DOI 10.4467/2450050XSR.15.006.3774
 • Uniwersytet nowego wzoru, Przegląd Prawa Publicznego 5/2016, ss.
 • The Lady or the Tiger? Legal Pitfalls of Implementing the Return of Cultural Goods Directive, Santander Art and Culture Law Review 2016 2/2016 (2)
 • Dignity Takings in Communist Poland: Collectivization and Slave Soldiers, Chicago – Kent Law Review vol. 92, no. 3 2017 (współautor Ewa Kozerska 50%)

Publikacje w materiałach konferencyjnych, preprinty, working papers / Conference proceedigs, preprints, working papers

 • Wybrane zagadnienia prawnej ochrony programu komputerowego, (w:) W. Mykowski, A. Strykowski, A. Zając (red:) Media w kulturze, nauce, oświacie. Materiały Konferencji Naukowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Oficyna Wydawnicza TARR, Tarnów 1996 r., s. 367 – 374.
 • Dozwolony uźytek chronionych utworów a zawartość stron www I Katolickie Sympozjum Wirtualne, Legnica 2001
 • Nadzór publiczny nad fundacjami – tezy referatu, tekst wygłoszony na seminarium Forum Darczyńców Warszawa, grudzień 2008.
 • Prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty trzeciego sektora (sprawozdanie z konferencji), współaut. M. Urbaniec, Trzeci Sektor, lato 2011, s. 111 – 113.
 • Jak wygląda działalność gospodarcza Kościołów i związków wyznaniowych? (EKAI.PL)
 • Uniwersytet nowego wzoru, wystąpienie na III Konferencji AKO 2015

Wypowiedzi dla prasy

Reklamy