Publikacje

sMonografie / Books

 • Powiernictwo w prawie polskim na tle porównawczym, Zakamycze, Kraków 2005, 352 s.
 • Umowy w administracji. Studium cywilnoprawne, Difin, Warszawa 2013, 162 s. LINK (omówienie M. Jędrzejczak, SPP 4/2013, s. 205 – 207, artykuł recenzyjny R. Szczepaniak, KPP 2/2015, s. 359 – 379)

Współautorstwo podręczników / co-authored textbooks

 • Zobowiązania – część ogólna, W: E. Knosala, M. Baron – Wiaterek (red), Podstawy prawa dla studentów zarzą…dzania, Gliwice 2005,  s. 131 – 169 .
 •  Mienie samorządowe, W: E. Knosala, M. Baron – Wiaterk, L. Zacharko (red), Ustrój samorządu regionalnego i lokalnego, Gliwice 2009,
 • Wprowadzenie do prawa cywilnego,  W: P. Stec, M. Załucki (red.), Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji, Warszawa 2010, s. 20 – 75. (wydanie 2-gie 2011)
 •  Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej, (współaut. J. R. Antoniuk), W: P.Stec (red.), Ochrona własności intelektualnej. Zarys wykładu, Bydgoszcz – Gliwice – Opole 2011, s. 13 – 39.
 • Prawo autorskie,  W: P.Stec (red.), Ochrona własności intelektualnej. Zarys wykładu, Bydg0szcz – Gliwice – Opole 2011, s.  40 – 66.
 • Tworzenie prawa w warunkach względnej symetrii potencjału stron relacji (model: sprzedawca–nabywca), W: P. Chmielnicki (red.), Pochodzenie, tworzenie i źródła prawa, Warszawa 2014, s. 187 – 194.
 • Tworzenie prawa w warunkach asymetrii potencjału stron relacji i minimalnego przymusu faktycznego dotyczącego przystąpienia do relacji (model: bank–klient) (Piotr Stec), W: P. Chmielnicki (red.), Pochodzenie, tworzenie i źródła prawa, Warszawa 2014, s. 213 -216.
 • Posiadanie, W: P. Stec, M. Załucki, Prawo prywatne w przykładach i zadaniach, Difin, Warszawa 2014, s. 114 – 123, r rec. M. Krzymuski, portal Pol – Int Polenstudien.Interdisziplinär Fachinformation und internationaler Austausch

Komentarze/Commentaries co-authorship

 •  B. Kaczmarek – Templin, D. Szostek, P. Stec (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz, Warszawa 2014
 • M. Załucki (red), Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012, Warszawa 2015
 • P.Stec, P. Chmielnicki (red), Prawo o szkolnictwie wyższym : komentarz, Komentarze Praktyczne – Wolters Kluwer, 2017
 •  Użyczenie art. 710-719, w: Kodeks cywilny Komentarz : Zobowiązania : część szczególna (art. 535-764 9) / Habdas Magdalena, Fras Mariusz (red.), Komentarze Praktyczne – Wolters Kluwer, vol. 4, 2018, ISBN 978-83-8124-415-2, ss. 567-579

Rozdziały w monografiach / Book chapters

 • Reprivatisation of Nationalised Property in Poland, (in:) E. Cooke (ed.): Modern Studies in Property Law, vol. 1: Property 2000, Hart Publishing, Oxford 2001, s. 357-371.
 • Fiducia in an Emerging Economy,(in:) E. Cooke (ed.): Modern Studies in Property Law, vol. 2, Hart Publishing, Oxford 2003, s. 43 – 56.
 • Lokalne i regionalne organizacje turystyczne jako stowarzyszenia szczególnego rodzaju, J. Raciborski, P. Cybula (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Sucha Beskidzka – Kraków 2008, s. 356 – 377.
 • Umowy w administracji publicznej a zasada autonomii woli stron, w: M. Thorz, E. Halavach (red.), W kierunku sprawnego państwa Publiczno prawne instrumenty kształtowania polityki społecznej i gospodarczej, Częstochowa 2008.
 • Modele fundacji w Polsce – propozycje reformy, W: M. Arczewska (red), Rola i modele fundacji w Polsce i Europie, Warszawa 2009, s. 197 – 214. PDF
 • Dobra niematerialne – kryteria wyodrębnienia, W: P. Stec (red.): Własność intelektualna w przedsiębiorstwie. Wybrane problemy prawne i ekonomiczne, Gliwice 2010, s. 21 – 36.
 • Wpływ Karty Praw Podstawowych na prawo własności intelektualnej, W: M. Thorz (red.), Karta Praw Podstawowych UE. Polityka – Etyka – Prawo, Częstochowa 2009 (2010), s. 49 – 62.
 • Czy potrzebna jest reglamentacja działalności gospodarczej w zakresie organizacji i prowadzenia aukcji dzieł sztuki?, W: W. Kowalski, K. Zalasińska (red.), Rynek sztuki. Aspekty prawne, Warszawa 2011, s. 82 – 93.
 • Public Private Partnership between Private and Public Law. A Polish view, W: J. Ziekow (Hrsg.),  Wandel der Staatlichkeit und wieder zurück? Die Einbeziehung Privater in die Erfüllung öffentlicher Aufgaben (Public Private Partnership) in/nach der Weltwirtschaftskrise, Baden  – Baden 2011.  s. 199 – 214.
 • Problem likwidacji skutków II wojny światowej w zakresie dóbr kultury i archiwaliów w stosunkach polsko – niemieckich w świetle Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, W: W. Góralski (red.), Przełom i wyzwanie. XX lat polsko – niemieckiwgo traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, 1991 – 2011, Warszawa 2011, s. 393 – 417.
  • Das Problem der Beseitigung der Auswirkungen des 2. Weltkrieges im Bereich der Kulturguter und Archivalien in den deutsch – polnischen Beziehungen im Lichte des Vertrags uber gute Nachbarschaft und freundliche Zusammenarbeit, In: W. Góralski (Hsg.), Historischer Umbruch und Herausforderung fur die Zukunft. Der deutsch – polnische Vertrag uber gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit vom 17. Juni 1991. Ein Ruckblick nach zwei Jahrzehnten, Warschau 20111, s. 381 – 408.
  • The Problem of Restitution of Cultural Goods and Archival Records in Light of the Treaty on Good Neighbourliness and Friendly Cooperation, In: W. Góralski (Ed.), Breakthrough and Challenges. 20 Years of Polish – German Treaty on Good Neighbourliness and Friendly Relations, Warsaw 2011,  s. 339 – 362.
 • Implementation of the Services Directive in Poland. (in:) U. Stelkens, W. Weiß, Wolfgang; M. Mirschberger (Eds.), The Implementation of the EU Services DirectiveTransposition, Problems and Strategies, T.M.C. Asser Press, Hague 2012, s. 475 – 492 (współautor: P. Malinowski).
 • Działalność gospodarcza kościołów i związków wyznaniowych, W: D. Walencik, M. Worbs (red), Finansowanie związków wyznaniowych w krajach niemieckojęzycznych i w Polsce, Opole 2012, s. 173 – 194.
 • Odszkodowanie z tytułu zwrotu dobra kultury w konwencji UNESCO z 1970 r., konwencji UNIDROIT z 1995 r. oraz dyrektywie 93/7/EWG, W: J. Pisuliński, P. Tereszkiewicz, F. Zoll (red.), Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, Warszawa 2012, s. 247 – 268.
 • Wpływ tzw. uwłaszczenia uczonych na komercjalizację wyników badań naukowych.  Uwagi na gruncie projektu nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym  (W:) A. Karbownik (red.) Paradygmat sieciowy:wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. , Gliwice 2013, s. 432 – 455.
 • Zadania dwelopera i nabywców w ramach spółki komandytowo – akcyjnej, W: P. Chmielnicki (red.), Nabycie lokalu lub domu od dewelopera. Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, Warszawa 2014, s. 359 – 363.
 • Postępowanie w sprawach zwrotu dóbr kultury wywiezionych nielegalnie z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej – zagadnienia wybrane, W: K. Zeidler (red), Prawo ochrony zabytków, Warszawa – Gdańsk 2014, s.395 – 406.
 • Kodeks cywilny – między dekodyfikacją a rekodyfikacją, W: P. Stec, M. Załucki (red.), 50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, Warszawa 2015, s. 25 – 43.
 • Kolekcja jako przedmiot obrotu cywilnoprawnego, W: P. Stec, P.P. Maniurka (red.), Kolekcje i zbiory muzealne. Problematyka prawna, Opole 2015, s. 79 – 95.
 • Wpływ ewaluacji jednostek naukowych na nauki prawne, Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustatis : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Włodzimierzowi Kaczorowskiemu / pod redakcją Ewy Kozerskiej, Marka Maciejewskiego, Piotra Steca, Opole 2015, s. 733 – 754.
 • Cases 1 – 12 (co-author, Poland), In: S. Martin Santisebastian, P. Sparkes (eds.), Protection of Immovables in European Legal Systems, Cambridge University Press, Cambridge 2015, pp. 67-467.
 • Finansowanie komercjalizacji, w: Komercjalizacja wyników badań naukowych / Stec Piotr (red.), 2017, Wolters Kluwer (współautor P. Malinowski 50%)
 • Organizacyjno-prawne aspekty komercjalizacji, w: Komercjalizacja wyników badań naukowych / Stec Piotr (red.), 2017, Wolters Kluwer (współautor P. Malinowski 50%)
 •  Art. 32. Jeżeli decyzja konserwatora, względnie Ministra, co do wysokości odszkodowania nie czyni zadość żądaniu petenta, w takim razie może on wytoczyć akcję sądową przeciwko Skarbowi publicznemu w terminie miesięcznym od dnia doręczenia mu decyzji, w: Dekret Rady Regencyjnej z 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z komentarzem czyli eseje o prawie ochrony dziedzictwa kultury / Zeidler Kamil, Marcinkowska Magdalena (red.), 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
 • Od Związku Uczelni do Uniwersytetu Federacyjnego – w poszukiwaniu optymalnego modelu współpracy międzyuczelnianej, w: Człowiek, prawo, państwo : Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko / Żyłko Wojciech (red.), 2017, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
 • Prawo kościelnych dóbr kultury – niedocenione pole badawcze W: K. Dola, E. Mateja [eds.], Imago – vox demonstrans, Opole 2018, pp. 437-448
 •  Status prawny muzeów kościelnych, W: M. Jankowska, P. Gwoździewicz-Matan, P. Stec (red.), Własność intelektualna a dobra kultury, Warszawa 2020, s. 633 – 646 (współaut. K. Dziewulska).

Redakcja monografii, podręczników i prac zbiorowych / Book editorship

 • S. Dolata, P. Stec, M. Urbaniec (red), Partnerstwo publiczno – prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego, Częstochowa 2009.
 • P. Stec, M. Załucki (red), Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji, Warszawa 2010.
 • P. Stec (red), Własność intelektualna w przedsiębiorstwie. Wybrane problemy prawne i ekonomiczne, Gliwice 2010.
 • P. Stec (red.), Ochrona własności intelektualnej. Zarys wykładu, Bydgoszcz – Gliwice – Opole 2011.
 • P. Stec, M. Załucki (red.), 50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, Warszawa 2015.
 • P. Stec, P.P. Maniurka (red.), Kolekcje i zbiory muzealne. Problematyka prawna, Opole 2015, s.
 • Stec Piotr (red.), Antoniuk Jarosław R., Drzewiecki Andrzej, Kubiak-Cyrul Agnieszka, Malinowski Przemysław, Stec Piotr, Więzowska-Czepiel Beata, Załucki Mariusz: Komercjalizacja wyników badań naukowych, 2017, Wolters Kluwer,

Artykuły. Studia / Published papers

 • Kontrola eksportu dóbr kultury w prawie francuskim, Ochrona Zabytków 2/1997, s. 110-115. Abs.
 • Odpowiedzialność‡ domu aukcyjnego za wady fizyczne dziela sztuki , Przeglad Prawa Handlowego 11/1997, s. 9 – 15.
 • Ochrona prawna nabywcy na licytacji, Art&Business 12/1999 .
 • Droit de suite w przededniu europejskiej harmonizacji, Przeglad Prawa Handlowego 2/2001, s.23-32.
 • Umowa depozytu programu komputerowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, z. 16, 2003 r., s. 128 – 154.
 • O anglosaskim i kontynentalnym pojmowaniu powiernictwa, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, t. 1, 2003, s. 7-27. PDF
 • Patentowanie sposobów prowadzenia działalności gospodarczej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie z. 24, 2004, s. 169 – 177
 • Rzeczowe zabezpieczenia wierzytelności a prawa na dobrach niematerialnych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 4/2004, s. 14-22.
 • Pozycja prawna domu aukcyjnego w prawie wybranych państw europejskich, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, t. 2, 2004, s. 5-37. PDF
 • Możliwości uznania w świetle przepisów prawa spółek prawa handlowego za organizacje pozarządowe (współaut. M.Arczewska), Trzeci Sektor 3/2005, s. 90 – 97
 • Spółki prawa handlowego nie powinny mieć‡ możliwości uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego,(współaut. M.Arczewska), Analizy i Opinie Instytutu Spraw Publicznych, Nr 35 – kwiecień 2005, 8 ss. PDF
 • Konwencja haska w sprawie prawa właściwego dla trustów, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, t. 3, 2005, s. 85 – 105 PDF
 • Skutki udzielenia przez licencjodawcę™ licencji z naruszeniem klauzuli wylaczności wynikającej z umowy licencyjnej, Radca Prawny 4/2005, s. 80 – 88.
 • Dobra niematerialne w postępowaniu upadlościowym,(w:) M. Nowak (red.),Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały,Wyd. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A. F. Modrzewskiego, Kraków 2005, s. 135 – 141
 • Projekt dyrektywy w sprawie wynalazków realizowanych za pomocą… komputera, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, z. 33, 2005 r, s. 33 – 54
 • Szczególne uprawnienia muzeów rejestrowanych w zakresie obrotu dziełami sztuki, Muzealnictwo, t. 46, 2005 r, s. 182 – 189.
 • Innowacje jako przedmiot regulacji prawnej, (w:) G. Łaszczyca (red.), Roczniki Administracji i Prawa, t. VI, r. 2005, Sosnowiec 2007, s. 143 – 156. PDF
 • Komercjalizacja muzealiów, Muzealnictwo, t. 47, 2006 r., s. 214 – 223.PDF
 • Cywilnoprawna ochrona informacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Ślą…skiej, seria Organizacja i Zarządzanie, z. 37, 2006 r, s. 205 – 216
 • Zasady i funkcje odpowiedzialności z tytułu naruszenia właasnosci intelektualnej, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2/2007, s. 429 – 467.
 • Uczelnia jako podmiot praw na dobrach niematerialnych, Państwo i Prawo 1/2008, s. 46 – 58.
 • Pojęcie i zakres domeny publicznej w prawie polskim, Przegląd Sądowy 4/2008, s. 45 – 64.
 • Komercjalizacja wyników prac naukowo – badawczych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie 44, 2008 r.
 • Prawo autorskie a niektóre przejawy sztuki współczesnej, Opolskie Studia Administracyjno – Prawne, Opole 2009.
 • Odpowiedzialność władzy publicznej za odmowę przeprowadzenia aborcji, (w:) T. Biernat (red.), Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, Kraków 2009, s. 73 – 88.
 • Loterie charytatywne – praktyka polska, Prawo Europejskie w Praktyce 3/2010, s. 63 – 73.
 • Zwrot dóbr kultury wywiezionych bezprawnie z terytorium UE, Prawo Europejskie w Praktyce 7-8/2010
 • Nierzetelne praktyki aukcyjne i środki ich zwalczania w wybranych obcych systemach prawnych, Opolskie Studia Administracyjno – Prawne t. VIII, 2011, s. 79 – 102
 • Rewindykacja nieruchomości osób prawnych Kościoła Katolickiego w postępowaniu przed sądami powszechnymi (współautor: D. Walencik), Przegląd Prawa Wyznaniowego, t. 3, 2011 r., s. 23 – 50
 • Prawo trzeciego sektora – stan obecny i perspektywy reformy, Trzeci Sektor, nr 26 – wiosna 2012, s. 67 – 75
 • Dyrektywa 93/7/EWG z perspektywy dwóch dekad funkcjonowania, Santander Law and Culture Law Review 1/2015 DOI 10.4467/2450050XSR.15.003.3771
 • Odpowiedzialność za wady dzieła sztuki po nowelizacji Kodeksu cywilnego, Santander Law and Culture Law Review (współaut. J. Kozińska 60%) DOI 10.4467/2450050XSR.15.006.3774
 • Uniwersytet nowego wzoru, Przegląd Prawa Publicznego 5/2016, ss.
 • The Lady or the Tiger? Legal Pitfalls of Implementing the Return of Cultural Goods Directive, Santander Art and Culture Law Review 2016 2/2016 (2)
 • Dignity Takings in Communist Poland: Collectivization and Slave Soldiers, Chicago – Kent Law Review vol. 92, no. 3 2017 (współautor Ewa Kozerska 50%)
 • Kauf Sabina, Stec Piotr: Szkolnictwo wyższe jako czynnik zrównoważonego rozwoju regionów, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, nr 106, 2017, ss. 93-102
 • Patrimonio Cultural y Política Educativa del Consejo de Europa: ¿Preservando la identidad y buscando un núcleo central?, w: Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, vol. 22, nr 1, 2019, ss. 1-12, (współautor Alicja Jagielska – Burduk 50%)  DOI:10.6018/reifop.22.1.354641
 • Jagielska-Burduk, Alicja; Pszczyński, Mateusz; Stec, Piotr. 2021. „Cultural Heritage Education in UNESCO Cultural Conventions” Sustainability 13, no. 6: 3548. https://doi.org/10.3390/su13063548
 • Stec, Piotr; Jagielska-Burduk, Alicja. 2021. „EU Cultural Security Law in an Educational Context” Sustainability 13, no. 7: 3947. https://doi.org/10.3390/su13073947
 • Stec, Piotr, Frankiewicz – Bodynek Anna, Defining “National Treasures” in the European Union. Is the Sky Really the Limit? Santander Art and Culture Law Review » 2019 » 2/2019 (5), s. 77-94
 • Stec, Piotr, Best Of The Best Of The Best? How International Are Top International Law Journals Really? Teka Prawnicza PAN 1/2021, s. 429 – 440.
 • Stec, Piotr, Nowe ścieżki kariery akademickiej – habilitacja 2.0. Państwo i Prawo 8.2021, s. 3 – 16

Publikacje w materiałach konferencyjnych, preprinty, working papers / Conference proceedigs, preprints, working papers

 • Wybrane zagadnienia prawnej ochrony programu komputerowego, (w:) W. Mykowski, A. Strykowski, A. Zając (red:) Media w kulturze, nauce, oświacie. Materiały Konferencji Naukowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Oficyna Wydawnicza TARR, Tarnów 1996 r., s. 367 – 374.
 • Dozwolony uźytek chronionych utworów a zawartość stron www I Katolickie Sympozjum Wirtualne, Legnica 2001
 • Nadzór publiczny nad fundacjami – tezy referatu, tekst wygłoszony na seminarium Forum Darczyńców Warszawa, grudzień 2008.
 • Prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty trzeciego sektora (sprawozdanie z konferencji), współaut. M. Urbaniec, Trzeci Sektor, lato 2011, s. 111 – 113.
 • Jak wygląda działalność gospodarcza Kościołów i związków wyznaniowych? (EKAI.PL)
 • Uniwersytet nowego wzoru, wystąpienie na III Konferencji AKO 2015

Publicystyka dotycząca Ustawy 2.0

Naukowa Rewolucja Papierowa (wsp. D. Jemielniak), Polityka 14.03.2017

Jak wyodrębnić uczelnie badawcze nie degradując reszty? (wsp. J. Cieśliński), PAUza Akademicka 18 maja 2017

Na Zachodzie bez zmian, Forum Akademickie 12/2017

Chińskie zupki jako zdrowa żywność, Forum Akademickie 2/2018

Wypowiedzi dla prasy