HR Excellence in Research i ocena parametryczna

Ostrzeżenie: tekst bardzo prawniczy.

Jednym z kryteriów punktowanych przez ocenianą jednostkę jest posiadanie przez nią logo HR Excellence in Research. Obecnie posługuje się nim kilka uczelni i całkiem sporo instytutów PAN. Idea w sumie zbożna, choć to, że posiadanie logo przekłada się na jakość badań wymagałoby dowodu. Prawdopodobnie równie dobrze moglibyśmy wymagać certyfikatu ISO 9001. W czym zatem problem? Otóż logo otrzymują podmioty prawa cywilnego – uczelnie i wyposażone w osobowość prawną instytuty PAN i „branżowe.” Natomiast ocenie parametrycznej podlegają także niemające podmiotowości cywilnoprawnej podstawowe jednostki organizacyjne uczelni. Powstaje zatem pytanie, czy z faktu, że niepodlegająca ocenie parametrycznej uczelnia ma logo HR Excellence można wnioskować, że ma je także jej podstawowa jednostka organizacyjna? Moim zdaniem nie. Skoro wyraźnie odróżniamy na potrzeby finansowania nauki, tytułów i stopni itd podstawowe jednostki organizacyjne uczelni od samych uczelni, to i z faktu przysługiwania logo  uczelni nie wynika możliwość zaliczenia go do osiągnięć jednostki podstawowej. Nadto oceniane jednostki nie mają wpływu na to, czy uczelnia wystąpi o prawo posługiwania się logo, nie mogą go też uzyskać same. W rezultacie w nowej ocenie parametrycznej przewagę w stosunku do wewnętrznych jednostek organizacyjnych uczelni będą miały instytuty badawcze i te uczelnie, które nie mają jednostek podstawowych. Oczywiście nikt się tym nie przejmie, skoro od lat tolerujemy zamkniętą i  praktycznie martwą listę ERIH, ograniczając możliwość konkurowania czasopismom humanistycznym i społecznym, ignorując przy tym ERIHa+, to i ten problem ustawodawca tradycyjnie zignoruje, albo kreatywnie uzna, że skoro uczelnia ma logo, to i wszystkie jej części składowe mają logo. To ostatnie jest oczywiście rozsądne, ale sprzeczne z systemem, w którym ocena dotyczy nie uczelni i uprawianych w niej dyscyplin, ale jej wewnętrznych jednostek organizacyjnych.